A Luisi Ladu
di Salvatore Enne

Amigu cordiale
pro su nou eventu
ca est accurtzu sa natividade
sa die de nadale
ses su mundu redente
e d’onzi frade abbratzat frade
ca su fitzu de Maria
a s’umana zenia
pregat a tottu paghe e onestade
e su veru credente
a su Messia devet ponner mente.

Est accurtzu sa festa
‘e d’onzi comitiva
piur de tottu sa zente devota
né briga manifesta
cantana viva viva
si, si riunin pro fagher rebotta
cuasi onzi pessone
leat su panettone
magari siat pandoro o motta
ca su nou arrivadu
cheret de onzi modu festizadu

Non poto lassare in abbandonu
ca ti connosco dae pitzinnia
mi dispiaghet ca non bi so’ bonu
a pregare a Deus e Maria
ca so’ cuntentu si ti dana in donu
salude cun amore e allegria
a Nadale su Deus soberanu
chi ti torret che prima fort’e sanu.

Bolotana, 2009