A fizu meu Lucianu
(…ch’est fachende su sordau)
(1971)
di Franceschino Satta

Dae custa terra ’e Grassia Deledda
aspras de rubos, de bertudes sana,
imbio una cantone, una funtana
de saludos berteros, meda innedda.

T’imbio peri custa canistedda
de pane e casu, uliba cuttiana;
sos saludos de Santa Bibiana,
pirinzinu ’e s’ischina ’e “Caparedda”.

Cando intendo buddinde sa padedda
pesso a Lucianu, istraccu e mortu ’e gana,
isettande sas nobas de fulana,
cubande carchi pinzu in sa taschedda.

Ti bio, caru fizu , barbi fattu,
chin d’una fazzichedda ’e criadura,
contande sos basolos in su prattu.

Los suzzas: ti paren coffitura,
e nde faches derettu disacattu,
che frama chi si piccat sa crisura.

Su lettu isconzu, frittu e corriattu,
sa zanchetta tres bortas sa misura,
su gabbanu ispilìu e tottu annattu.

Sos pantalones sun chene costura,
sos mustazzeddos a sa rococcò,
sos ocros ispipillos de natura.

Mama tua in s’ispricu ’e su comò,
hat postu, bella, una fotografia:
ca non ses malu, ti lu juro, no!

Commo ti bio alligru e ispipillu,
fachende una parlata chin talentu;
armoniosu, peres unu grillu.

A cara a tibe mesu reggimentu,
appraudinde, abberu!, est un’ispantu!
“Naturalmente”, tue ses cuntentu.

Soa ocros mi s’iffunden in su prantu
ca bio mama tua in pessamentu,
trista che notte, chin su coro affrantu.

Bies sa Roma antica e-i sa moderna;
elegante e barrosu che nababbu,
armau de bustina e de ziberna.

E commo chin affettu e bonu grabbu,
caro fizu, chin brama e tantu amore
unu saludu dae mama e babbu,

s’istima ardente de su Redentore.

Babbu


(Da “Incantos - Su prantu cubau” Edizioni Solinas)


21 Jannarju 2008

Ti fipo isettande, fizu meu.
Bi n’hat cherfiu a ch’arribare…
Babbu

Poesia inviata da Rosalba Satta

HOME PAGE