A Luciano Piras de Nurachi
di Serafino Putzolu

TRINTA SES ANTIGU
CUMPLIMENTOS A SU PROFESSORE LUCIANU PIRAS DE NURACHI


Lucianu Piras t’est onore forte
Ca dogn’annu organizzas bellas garas
In limba sarda cun rispettu e cura.

De su monte Elicona in cuss’altura
A Nurachi pones sa corona in fronte
In cuss’altura d’Elicona in su monte
A Nurachi in fronte pones sa corona
In cuss’altura in su monte Elicona
A Nurachi sa corona in fronte pones
E dogn’annu dilettantes campiones
Dana altu isfogu a dogni vena carda.

Lucianu Piras t’est onore forte
Ca dogn’annu organizzas bellas garas
Cun rispettu e cura in limba sarda.

Nurachi bella pomposa e gagliarda
Divèntat sentinella isperantzosa
Nurachi bella gagliarda e pomposa
Divèntat isperantzosa sentinella
Nurachi gagliarda pomposa e bella
Sentinella isperantzosa divèntat
Est onore a chie in parcu si presèntat
Cantande in poesia giustu e nettu.

Lucianu Piras t’est onore forte
Ca dogn’annu organizzas bellas garas
In limba sarda cun cura e rispettu.

Che santu protettore predilettu
Su cantu sardu pones in valore
Che santu predilettu protettore
In valore pones su sardu cantu
Che predilettu protettore santu
In valore pones su cantu sardu
Pro chi dogn’unu s’intendat gagliardu
De custa limba chi bene manizzas.
In limba sarda cun rispettu e cura
Lucianu Piras t’est onore forte
Ca bellas garas dogn’annu organizzas.

Sos poetas dilettantes meravizzas
Faghent cun importantes rimas nettas
Meravizzas sos dilettantes poetas
Faghent cun rimas nettas importantes
Meravizzas sos poetas dilettantes
Faghent cun importantes nettas rimas
Pro ponner sa Sardigna in altas cimas
Inue brillant de prusu sas istellas.

In limba sarda cun rispettu e cura
Lucianu Piras t’est onore forte
Ca dogn’annu organizzas garas bellas.

Sa festa civile d’altares o cappellas
In sardu istile cheres onorare
Sa festa civile de cappellas o d’altare
Cheres onorare in sardu istile
Sa festa de cappellas d’altare o civile
In sardu istile onorare cheres
Ca sos chi ant poeticos poderes
Cantande in sardu ismentigant s’affannu.

In limba sarda cun rispettu e cura
Lucianu Piras t’est onore forte
Ca bellas garas organizzas dogn’annu.

Sa cittade Oristanesa veru pannu
Ti devet cun grandesa e cunsideru
Sa cittade Oristanesa pannu veru
Ti devet cun cunsideru e grandesa
Pannu veru sa cittade Oristanesa
Cun cunsideru e grandesa ti devet
Solu chi amat su cantu s’attrevet
A su chi faghes de sero a manzanu.

Ca dogn’annu organizzas bellas garas
In limba sarda cun rispettu e cura
Onore forte t’est Piras Lucianu.
Su bene fattu non est mai invanu
Mantene s’isperantza bona assai
Su bene fattu invanu no est mai
S’isperantza assai bona mantene
Mai invanu no est su fattu bene
Mantene assai bona s’isperantza
E de Parigi capitale ’e Frantza
Ti mando cumplimentos de valore.

Ca dogn’annu organizzas bellas garas
In limba sarda cun rispettu e cura
Lucianu Piras forte t’est onore.

Santu Juanni Battista su pastore
Ti cancellat piantu o die trista
Santu Juanni pastore su Battista
Ti cancellet die trista o piantu
Su pastore Juanni Battista su Santu
Ti cancellet piantu o trista die
E a chent’annos in Nurachi inie
Sa menzus garas ti fettent in corte.

Ca dogn’annu organizzas bellas garas
In limba sarda cun rispettu e cura
Lucianu Piras t’est onore forte.

Pro terminare ispero in sa sorte
Pro t’incontrare una die o unu sero
Pro terminare in sa sorte ispero
Una die e unu sero pro t’incontrare
In sa sorte ispero pro terminare
Pro t’incontrare unu sero o una die*
O in Parigi o in Sardigna inie
Cando potto cun rispettu accudo
E isperantzosu fino e ti saludo.

Ardauli, su 23 de Austu 2011