A Luca Urru
de Peppinu Rosas

Appo ischidu chi ses laureadu
E tenes vintighimb’annos appena
Su rampu ’e sa meighina t’as leadu
Po curare onzi umana carena.

Tribaglia semper a mente serena
Comente as a Ippocrate giuradu
Sena pensare a sa bussa piena
Ma solu chi su male enzat curadu.

Ca si babbu tou at versadu suore
Po ti fagher meigu diventare
At s’ispera chi ti fettas onore.

Chi da tottus t’intendat bantare
Cussu sì ch’est unu sinnor duttore
Si podent babbu e mamma gloriare.

Fiore

Si chi ti antan sentore nde leo
Mi nd’abbarro cuntentu fintzas deo.

Noragùgume, 14.12.2011