CUMPLIMENTOS A S’ISCOLANU
LUCA URRU

I

Caru Luca seo meda cuntentu
Pro sas novas chi m’àn’imbiadu
Cumplimentos pro su tou talentu
T’imbio che bonu amigu educadu.

Su primu post’in cuss’iscol’as tentu
Cun puntos altos ti ses diplomadu
In sa mente as unu monumentu
Cun intellett’a su prus mannu gradu.

Datu ch’in custa terra sole e luna
Ti cheren totu vid’illuminare
Cun totus sas istellas de s’aera.

Ti chelzo Caru Luca augurare
Una bona eccellente carriera
Prena d’amore salud’e fortuna.

II

Ti nde amentas t’aio immaginadu
Che Santu Luca ind unu paragone
Apostulu d’intellettu fu sagradu
Pro su Vangelu e s’alta religione.

Tue como un’atra via t’às leadu
De sa mighina su vast’istradrone
Sa sufferenzia ’e s’umanu creadu
Deves sanare e cun attenzione.

Santu Luca iat isceltu sa dottrina
Cun su Vangelu cunsagradu a Deu
Pro su regnu de s’Alta Onnipotenzia.

Tue invece isceltu as sa mighina
E pro chi suffrit in su mund’intreu
Sa gherra attaccas a sa sufferenzia.

Serafino Putzolu