A Juvanne Lilliu de Barumini
de Peppe Montesu
Tue omine saggiu
Istudiadu e dottu
Chi sas intragnas sardas as chircadu
Omine de coraggiu
Tottue riconnottu
As a sos sardos s’orgogliu torradu
De su populu tou
A su munnu das prou
Chi no it beru su ch’ian contadu
Chin sos fattos raccontas
De sas istigas Sardas sas improntas

Su meritu ti dò
Ca tue lu meritas
Nos as contadu istorias passadas
Senza ne tennes prò
vida tua visitas
De sos nuraghes sa predas tuttadas
Cun faghere sinceru
Nos nas chi no est veru
Chi no amus istorias vantadas
su mannu centru fimus
De medas civiltades chi vidimus

Sa Sarda civiltade
Istudias a funnu
E ne raccotas su mannu isplendore
E nas abbadiade
Giradebos intunnu
Sardos mirade su grande lucore
De tottu sa Sardigna
Intro e mare insigna
Non fimus solu massaju e pastore
in su munnu connottu
amus giradu e cuntattadu tottu

In archeologia
De sa Sardigna antica
Is pro tottu s’istele de Rosetta
Sa mea poesia
Est una vena sica
Ca tue fissi abberu unu profeta
No basto eo a tidare
Elogiu e ti vantare
Su prus mannu meritu ti ispettat
Accademicu sanu
De su Linceu Accademia Italianu

iscrittu as fittianu
S’istoria e dolore
De cust’isola nostra isfortunada
Sinceru e a sa manu
In domo e su pastore
N’as esaltadu sa vida iffadada
E altu su gradinu
L’as dadu cun inchinu
Ca est simbolu e sa Sardigna amada
Intro su mogher sou
As bidu signu e su trattare nou

In su populu vintu
As bidu dignidade
Aeddanne e costante resistenziale
In Nugoro n’as tintu
Coro e libertade
Chi pro sa zenia sarda n’est sinzale
Cerbero ti an giamadu
Ca is de su passadu
De Sardigna. custode attentu su prus principale
De s’istudiu duru
As tracciadu a su sardu su futuru

Si galu s’aurora
In s’amada Sardigna
Atta brillare in graniticas predas
Sardos de s’ultimora
Custa persona digna
Ammentade e cuncettu neappedas
Ca isse fit de coro
Pru brillante de oro
Ordidu a manu in nuragicas sedas
Meritu li vat dadu
A s’archeologo sardu pru famadu

Tue nos at lassadu
dispiaghere mannu
ma intro e ogni sardu ses presente
unu pastore amadu
pienu de affannu
ti rennete mannu omaggiu prontamente
sa grande eredidade
de paghe e libertade
as dadu a tottu nois sarda zente
ti saludo chin coro
e de t’aes connottu mine onoro

1.05.2014