PO SA MORTE DE PABA
JUANNI PAULU SEGUNDU

Dae Cracovia, a su pontificadu
Girada, cun sos anghelos in tundu
S'istiga de Pedru chi hat lassadu
Cun religiosu e amore profundu.

E finas a d'eris hat dettadu
Legges de paghe a tottu su mundu
Amade, finas a chie no hat amadu
De Wojtyla, Paulu Segundu.

Daiada, umanu ogni cossizzu
Poninde a sos odios acabbu
Invochende sa paghe 'e tantu in tantu.

Sa Polonia, perdet unu fizzu
Su mundu, hat perdidu su babbu
E su clero, ad ater'unu Santu.

Nino Deligia - Ghilarza 02/04/05