A Issa

Totu passat:
is aquas in s'arriu,
is nuis in celu,
su 'entu, assub' 'e totu.

Su beranu frorìu,
s'istadi grassa e prena,
s'atongiu,
cun nottis de lugòri.

Totu passat:
s'affroddiu e sa bellesa,
sa sciala,
s'arrìsu cun su giogu,
su prantu, su disprexeri,
e totu cantu
parit a s'omini
chi non passit mai.

Passat sa vida,
sempiri prena di axìus;
e passat, cun s'edadi
chi fuit surrungiada,
is bisus bellus mius.

Ma sa stima mia po tui,
prenda stimada,
forzis, no massat mai.

Faustino Onnis (San Gavino Monreale)