A Gonario Carta Brocca
de Ninu Fois


E su ch’as nadu lu naran in chentu
Gonare istimadu Durgalesu
ma su chi semper tenet fogu atzesu
ses tue chi passas che-i su bentu.

E de nudda nde leas a retentu,
de pannos nde leas unu e mesu,
ne si podet narrer chi ses presu
ca ses lieru in donzi mamentu.

Luisi si nde podet tenner mannu
de prubbicare sas posias tuas
ca ses poeta bonu e de pannu.

Pagu contat si puru ti nde cuas,
tue dae cabu a fine annu
sighe a brinchittare e mi’ non ruas.

Sighe a brincare dae rocca in rocca
amigu Gonare Carta Brocca.