A Giuanninu Chessa
poeta in Torpè

Giuanne, m’ana nadu de su dannu
ch’essende afatzendadu t’est sutzessu,
faghinde pro dovere e interessu
intro ’e domo ses rutu mannu-mannu.

A cantu paret, si non b’at ingannu,
duas costas ti faghen sonu fessu,
ma chentza cherrer fagher su protzessu
nara puit’as su coro in afannu.

Si caminende faghes pagu tretu
o si nende t’istracat su faeddu,
frimmu, cagliadi e bistadi chietu.

Ma non creo ti fetat tropu pesu
ponner in motu coro cun chelveddu
pro iscrier su ch’in vida as apresu.


Franco Piga (Romana ‘SS’)
su 22 de abrile 2008