A Gigi Riva
de Antonio Monni

Naschidu ses padanu e ses lombardu.
In terra nordica ricca e galana
Aprodadu in custa terra isolana
Diventende pro amore veru sardu.

Terra sicca cun pasturas de cardu
Cun zente pobera e de limba istrana
Cuadorzu de canaglia ergastulana
Unu destinu chi pariat beffardu.

Ma tue ses prinzipe ses capitanu
Carignadu dae sa sorte benigna.
Ses veru sardu e cun su coro in manu

As trajinadu totu sa Sardigna
In pizzu a su Parnasu soberanu
…ses Gigi Riva sa pius arta Insigna.

Roma su 12 de Sant'Andria 2019