A Gianna

de Silvestro Loddo


Giughias in ogni logu allegria
Prestende a sa idda atentzione
Donende sempre soddisfatzione
A betzos e a pitzinnos in sa ia

Unu vulcanu prenu de energia
Totu sa die in erutzione
Funtan’e ideas e inventziones
A totus in sa idda convolgias

Su deghennoe cussu male vili
Si ch’at leadu s’ànima tua bella
Semus pianghende galu a sucutu

Ma pro su chi tue as fatu in Stersili
Como lughes in altu che istella
Illuminende sa badd’e Nulutu

Frùmini de Quartu su vintises de su mes’e làmpadas de su 2018