A Franziscu Zuseppe Imperadore


1
Cicciu Peppe, de sambene sididu,
bastante has divoradu carre umana,
ma como dogn'ispada italiana
ti prommittit ch'in breve ses finidu!
Già ses cadroddu e canu fioridu
e vives in su mundu a mala gana,
ca comente in su sambene ses nadu
tes morrer in su sambene affogadu!

2

Sias pro un'Eternu maladittu
de sos nobiles coros assassinu!....
Giovanu cummitesti ogni dillittu,
bezzu ti essit fele dae sinu...
Ma tet currer sa sambene a trainu
chi Deus in S'Altura lu hat iscrittu:
Comente has mortu tantos innozentes,
ti occhin fizu,muzere e parentes!

3

Sos flagellados martires ti giamana
A su Divinu Tribunale Mannu,
ca sos chi perin senza neghe bramana
vinditta ogn'ora, ogni minutu in s'annu!
Sos ch'in battaglia su samben terramana
T'han a ponner plus, cane, in affannu.
Invena puru turmentos de nou,
ma finis annegadu in samben tou!

4

O, tristu de sa furca imperadore,
chi de sa tigre ses plus crudele,
Cainu vile, a s'innozente Abele
sa vena abberis cun pius rancore!
Tias cherrer ligadu e untu a mele,
appentu de sa musca e de s'astore....
Nudu meritas postu a sa berlina,
mala pianta dae raighina!

5

Ajò ,Sardos,movide a l'agabbare
Custu novellu naschidu Anticristu!
Devet sos mortus de Lissa pagare
Cantos nd'hat presu, flagelladu e pistu...
Creo chi hapat finidu de regnare
Su Nerone 'è Vienna feu e tristu....
Vindicade sos martires a reu
chi si nd'allegrat su matessi Deu!

6

Tando sonan a gloria ogni campana,
e prima sa 'è Mantua famada:
ogni losa si aberit adornada
dai sa mezus palma italiana...
De fiamas si azzendet dogn'istrada
ch'andat da Roma a Trieste lontana.
Dugh' essit in tottue sa lumera
Garibaldi s'ischidat in Caprera!

7

Cuddos ch'han impiccadu in Belfiore
Ch'est distinta in s'Italia un'altare,
tutt'unidos si pesana a ballare,
cantende poesias de amore...
Sos mortos in Cosenza enin a dare
Unu saludu a s'Eroe Mazzore,
e pro chi siat mannu su fiottu
torran a bida so martires tottu!


Giuseppe Calvia Mores - luglio 1915