A Franciscu Flore de Ayacciu Corsica
de
Serafino Putzolu


Augurios de Bonu Cumpleannu po sos 93 Annos

Dae custu Parigi fattu in mannu
Cun Nostra Dama e sa famosa Altare
Caru Franciscu Bonu Cumpleannu
Ti cherimos che sempre Augurare

Noranta Tres ti los podes contare
C’as merittu a Medaglia Coppa e Pannu
In cussa istrada sighi a caminare
Cun Salude e morale senza dannu

De Santu Aine fù sa die sese
Cando in Ardaule às tentu sa nachida
In cussa Idda bella incantadora

Su milli e noighentos binti trese
Tottu sa Idda si fù reunida
E dae tando medas ti penzana ancora
______________________________
E pro sos chentu tra sa Luna e s’Istella
Si Bivimos già ti faghimos Festa Bella


Courbevoie Santu Aine 2016