A Franciscu Flore de Ayacciu
de
Serafino Putzolu


Augurios de Bonu Cumpleannu pro sos 94 annos


A data giusta mai ismentigadu
T’appo Franciscu caru si mi crese
T’à Preide Fadda in Bidda battizzadu
Su milli e noighentos binti trese

Como noranta battro d’às pigadu
De Santu Aine in cussa die sese
Sias sempre cun Lina affiancadu
Siada in cussu o su nostru paese

Dae Parigi cun rispettu mannu
Mancari essende de igue lontanos
De bos iscriere sô sempre cuntentu

Bos Auguramos Bonu Cumpleannu
Cun s’isperanza de nos biere sanos
Pro ti festare Franciscu sos chentu
______________________________

Su cantu in Chelu brillada ogni Istella
Custa vida terrena est sa prus bella

Courbevoie Santu Aine 2017