A Franciscu Flore de Ajacciu
de
Serafino Putzolu


Augurios de Bonu Compleannu pros sos 95 annos


De t’amentare m’es dovere si crese
Che ziu caru onestu giustu e bonu
De sos noranta chimbe mere sese
Sun tottus tuos e de ses padronu

In modu chi sa classe binti trese
Tenzada onores in rimas e in tonu
De Santu Aine in custu bellu mese
Ca de fronte a certos non b’à paragonu

Accantu e Lina isposa onesta e Amada
Imbezzas Franciscu ma de coro cuntentu
Ca s’unione és forza vera in custa vida

Bonu Cumpleannu in cussa bella chida
Cun parentes e sa famiglia radunada
Tantu ses bene in s’istrada e sos chentu

E pro sos chentu cun bona ispera in su futuru
Si poto ando pro bos cantare deo puru


Courbevoie /su /2/10/2018