Trinta sese Antigu

A frade meu Damianu tribagliande in sos Cantieris
di Serafino Putzolu

Cun palas piccos mazzos e massettas
Tribaglias tottu die o Damianu
Pro abbellire su nostu paese

Sa busta badanzada a fine e mese
Est meritada onestamente e giusta
Sa e fine mese badanzada busta
Onestamente est giusta e meritada
Sa busta e fine mese badanzada
Est giusta e meritada onestamente
Ca in sos tempos de frittu o callente
Deves addobbare a dogni costu

Cun palas piccos mazzos e massettas
Tribaglias tottu die o Damianu
Pro abbellire su paese nostu

Muros istradas che pones a postu
In logos duros e costa franadas
Che pones a postu muros e istradas
In costas franadas e in logos duros
Che pones a postu istradas e muros
In logos duros e franadas costas
De iscampliu invanu as pagu sostas
Ca a su dovere deves accudire

Cun pala piccos mazzos e massettas
Tribaglias tottu die o Damianu
Su nostu paese pro abbellire

Deves terra e pruine ingullire
Chi parede una gherra senza fine
Deves ingullire terra e pruine
Chi senza fine parede una gherra
Deves ingullire pruine terra
Che parede una gherra e fine senza
Ses coraggiosu e mai una assenza
Non as fattu ne innoghe ne inie

Pro abbellire su nostu paese
Cun palas piccos mazzos e massettas
Tribaglias Damianu tottu die

Un’ora solu a pranzu a mesudie
Su ch’este grassu o lanzu ettas a bolu
A mesudie un’ora a pranzu solu
Su ch’este ettas a bolu grassu o lanzu
A mesudie un’ora solu a pranzu
Su ch’este grassu o lanzu a bolu ettas
Ca cheres faghere sas oras cumplettas
Non che mandrones de tipu marmaglias

Pro abbellire su nostu paese
Cun palas piccos mazzos e massettas
Damianu tottu sa die tribaglias

Riparas pontes fogniasa e muraglias
Funtanas caras de tottu sos montes
Riparas fognasa muraglias e pontes
Funtanas de tottu sos montes caras
Fognasa muraglias e pontes riparas
De tottu sos montes caras funtanas
E sende istracu ogni toccu e campanas
Mancu intendes che credente devottu

Pro abbellire su nostu paese
Cun palas piccos mazzos e massettas
Tribaglias o Damianu sa die tottu

Allineada ogni via e logu trottu
Cheres cun armonia precisada
Logu trottu e ogni via allineada
Cheres cun precisada armonia
Logu trottu e allineada ogni via
Cun armonia precisada cheres
Che bonu mastru sos tuos poderes
Pones pro su decoro in ambas alas

Tribaglias tottu die o Damianu
Pro abbellire su nostu paese
Cun piccos mazzos massettas e palas

Essende isctracu a festas e galas
Non d’as attacu e in domo restas
Essende istracu a galas e festas
Restas in domo e non d’as attacu
A festas e galas essende istracu
Non d’as attacu e restas in domo
Perô po Santos Damianu e Cosomo
Faghes festas cun mannos e piticcos

Tribaglias tottu die o Damianu
Pro abbellire su nostu paese
Cun palas mazzos massettas e piccos

Oe istrada bellas sos irriccos
Cheren ca carru a boe pru non b’ada
Oe sos irriccos bella istrada
Cheren ca non b’a prus carru a boe
Sos irriccos istrada, bella oe
Cheren ca non b’a prus boe ne carru
E mai pro unu semplice cattaru
Ti ses firmadu ca mustras corazzos

Tribaglias tottu die o Damianu
Pro abbellire su nostu paese
Cun palas piccos massettas e mazzos

E cun sa manos pienas de cazzos
A sos manzanos torras a sas iscenas
E cun sa manos de cazzos pienas
A sas iscenas torras a sos manzanos
E cun de cazzos pienas sas manos
A sos manzanos a sas iscenas torras
Ma sese onestu giustu e non camorras
Affrontande caldos frittos bentos
Che verus sardu cun fratternidade
Ti fatto unu mare e cumplimentos
E fino e ti saludo o caru frade

Parigi su 18 Frearzu 1990