A Fra' Ignazio
di Raimondo Piras

 

Isterrida

Vantat s’Iscandinavia unu Odinu
e l’adoresit comente un’astru;
Bello at adoradu a Zoroastru
Niu superbu andat pro Calvinu.
Sette tzittades grecas pro un’Omero
e pro cumpensu s’orgogliosa Cina;
sa Mecca andat fiera a Maometto
e Iebru s’onorat de Lutero;
s’India ’e Budda adorat sa dottrina
e pro Cristos s’innaltzat Nazaretto
e Ajaccio pro Napoleone
lugheTebe pro Pindaru tramandat.
Assisi pro Frantziscu fiera andat
Gonzaga est orgogliosa pro Luisi
E Gusma pro Dominigu est famosa
pro Aùstinu Tagaste est altera;
Assisi pro Frantziscu andat fiera
Gonzaga est orgogliosa pro Luisi;
pro Frantziscu fiera andat Assisi
Gonzaga pro Luisi est orgogliosa;
e Gusma pro Dominigu est famosa
Tagaste est altera pro Austinu.
Pro Tomasu s’innalzat Aquinu
teologhende in su divinu ispatziu;
gai Laconi andat pro Ignatziu
ca l’at dadu fiera sos natales.

Primu fiore

In su mundu ispantu ’e sos mortales,
veru santu filosofu profundu;
de sos mortales ispantu ’e su mundu,
filosofu profundu e veru santu;
de sos mortales ’e su mundu ispantu,
filosofu profundu e santu veru.
Mancari legu, padre fit sintzeru
Ca idiat un’omine in ’ogni frade;
fit sintzeru mancari legu padre
idiat unu frade in ’ogni omìne;
inue s’idet s’umanista fine
chi rivelat un’anima sintzera.
Segunda retroga
Vantat s’Iscandinavia unu Odinu

…………………………………..

ca sos natales l’at dadu fiera.
Segundu fiore
Làconi amena, canta a boghe altera
ca un’ anima santa est nada inoghe;
Làconi amena, canta alter’a boghe
ca inoghe est nada un’anima santa;
Làconi amena, a boghe altera canta
ca inoghe est nada una sant’anìma.
Invoco de Oràtziu sa rima
pro cantare sas lodes de Ignatziu;
eo invoco sa rima ’e Oratziu
pro cantare de Ignatziu sas lodes;
de Saffo mitologica sas odes
de Pindaru su versu immaculadu.

Ultima retroga


Vantat s’Iscandinavia unu Odinu

………………………………..

chi sos natales fiera l’at dadu.
Ultimu fiore
Benighe s’interu populadu,
invoca su Giuighe ’e s’altu imperu;
beneighe su populadu interu,
invoca ’e s’altu imperu su Giuighe;
su populadu interu beneighe,
de s’altu imperu su Giuighe invoca.
Su terrinu natiu a manu toca
Comente l’as tocadu sende iu;
toc’a manu su terrinu nadiu
comente sende iu l’as tocadu.
Agiua cust’illustre comitadu
ch’at fatu sa divina festa tua;
e cust’illustre comitadu agiua
ch’at fatu sa divina tua festa;
Làconi amena, sempre allegra resta
nnanti chi ti nerza deo adiu;
Santu, cunfido in sa tua clementzia,
ca sarragadu so e sentza briu.
Arrividerci e bona permanentzia.