A Fernando de Lisbona
de Giuseppe Concas

 

Sant’Antoni ‘e Padova

In su norantachimbe millechentu
Fernando naschidu a Lisbona
a mes’austu su nadale tentu.

De familia catolica bona
babbu Martine Maria Teresa
fi’nde istirpe nobile in corona.

Cavalleri in sa citade portoghesa
ma su vizu a zovana edade
biede fraternale sa richesa.

Vocatzione e si faghet padre
istudente edade bindi’annos
a traballare pro sa realtade.

Umile de sentimentos mannos
che istudente Agostinianu
abratzat sa rughe sentza ingannos.

A sighidu su cultu Cristianu
e-a sos vintighimbe sacerdote
Antoni poi Padre Francescanu.

Che omine valente chi lu note
partidi in Marocco in missione
ca de preigare aida dote.

Però in s’Africa natzione
costretu una maladia grave
at cambiadu sa diretzione.

In Sicilia aprodat sa nave
pigat’Assisi cun sos Francescanos
e ch’eremita in forma suave.

E s’iden sos valores Cristianos
ad’incontradu a Frantziscu Santu
che frades veros si asan sar manos.

Cun fide a Deu an servidu tantu
Antoni luminosa epopea
che preigadore zutu a bantu.

Cun prufundha e sabia idea
in Belgio e Frantza su meridione
acoltu da-e sa zona intrea.

In Italia su setentrione
teologo insegnas tentu fama
e maduru in sa discussione.

A su cumbentu e Deu sa mama
proadu fit da-e sa maladia
e che bonu pastore lassa s’ama.

A trintases’annos solu e bia
est partidu a s’Eterna Groria
dae Padova sa domo ‘e Maria.

Ma sa zoventude transitoria
opera’suas in Santitade
impresse sun passadas a s’istoria.

E a sant’Antoni s’unicu padre
prima ‘e s’annu an Canonizadu
meraculosu de s’Eternidade.

De su mundhu su prusu veneradu
millenoighentos barantasese
est bistadu Dutore proclamadu.

Che veru religiosu portoghese
da-e sa Santa Cresia Catolica
a tentu vide e cun Cristo’sese.

Bolotana, 11-02-2011