A FELLICU

S’isprigu inue t’abbaidas
Crudele est impietosu
De gioias e dolores
Riflettede una vidaFellicu Fadda

chi pianu es passande
Insuba a su cristianu
Ca prus de tottus amo
E chi m’ha generau.

O Deus Soberanu
pagaddu cun sa paghe
S’amore e sa fortuna
Su fitzu tuo Fellicu;

Ca cun poberos metzos
Cunforme a su vanzelu
In s’onestade a bìviu
Chi Tue as insegnadu

E tantu amore a tzau
cun prantos silenziosos
in su coro cuaos
Suffrinde in solitudine.

Ma Deus, tue ses zustu,
E a custu fitzu amadu
De totus sos talentos
cun s’arte d’has premiadu.

Ancora Deus ti prego,
Un’atera cosa solu
Abbaida custu fitzu
Chi tantu t’ha serviu

Chi ha prantu et ha gioidu.
E In cara unu sorrisu
po totus at serbadu,
In coro ringraziande
Su Deus chi d’ha creau.

ANTONELLA FADDA
Questa poesia è dedicata a mio padre