A duos zovanos collegas
de Giuseppe Sotgiu

Ponidemi sa morte in abbandonu
prite si morzo deo no est recreu.
Sa carriera bos cambiat tonu,
non ch'azis a pigare a s'empireu.
Si campo deo da' su sinu meu
suides calchi ticcu e latte 'onu.
Pero si morzo deo, ite castigu!
Azis a suer latte 'e crabufigu.