A dottor Soru
de Giovanni Loddo

 

(Moda dedicata al gentilissimo Dottor Soru - 1992)

Est arrivadu in sos annos chimbanta
Dae Gavoi, patria natale,
Pro destinazione Ulassai

Cun premura e devozione tanta
Sempre prontu a curare su male
Ca sa professione sua es gai.

Podede Ulassa ismentigare mai
Oe in omaggiu a isse rende lode
Pro s’operadu e su sou coraggiu
De custu bravu duttore esemplare
Pode mai Ulassa ismentigare
Oe in omaggiu a isse i rende lode
Ulassa ismentigare mai pode
Rende lode oe a isse in omaggiu
Pro s’operadu e su sou coraggiu
De custu bravu esemplare duttore
Chi cun devozione e cun amore
At calmadu s’anzena sufferenzia.

Dae s’iniziu cu tanta passenzia
Ad’affrontadu ogni sacrifiziu
Sa idda de Ulassa isse at curadu
Coment ‘esserad una manu santa
Dae s’iniziu cun passienza tanta
Ad’affrontadu ogni sacrifiziu
Cun tanta passenzia dae s’iniziu
Ad ogni sacrifiziu affrontadu
Sa idda de Ulassa isse at curadu
Coment’esserad una santa manu
Pensa s'infirmu ‘e lu torrare sanu
Scultende ogni parte ‘e sa carena.

Chi cun devozione e cun amore
At calmadu sa sufferenzia anzena

E a su sufferente in dolu e pena
Isse li da coraggiu cun consolu
De mestieri e che omine saggiu
Sa vida at dedicadu totalmente
In dolu e pena e a su sufferente
Isse li da coraggiu cun consolu
E a su sufferente in pena e dolu
Isse li da consolu cun coraggiu
De mestieri e che omine saggiu
Totalmente dedicadu as sa vida
E Ulassa cun boghe e alta grida
Su sou benemeritu l’at mustradu

Chi cun devozione e cun amore
S’anzena sufferenzia at calmadu.
Si b’at mortu presente es sempre istadu
Pienu de costanza e de cunfortu
Non manca mai pro sa condoglianza
Pensada ‘e cunfortare ogni parente
Si b’at mortu sempr’istadu es presente
Pienu de costanza e de cunfortu
Sempre istadu es presente si b’at mortu
Pienu de cunfortu e de costanza
Non manca mai pro sa condoglianza
Pensada ogni parente ‘e cunfortare.

Bona cultura cun valore impare
E i su bonu coro pro natura
Valore impare cun bona cultura
Pro natura e i su bonu coro
Ch’esserada nadu in sa idda insoro
Sos ulassesos si l’ana adottadu
Ch’esserada in sa idda insoro nadu
Sos ulassesos adottadu l’ana

E pregiu e onore a isse dana
E su valore che omine egregiu
E a isse onore dana e pregiu
Egregiu e che omine su valore
E tottu Ulassa li rendede onore
E deo puru pro sa parte mia
Tant’ffetu sinzeru e simpatia
Sempre l’apo mustradu prima e poi
E auguro in sarda poesia
Custu gentile duttore ‘e Gavoi.