A dottor Luca Urru
de Giovanni Carta

S’arte tua est una missione
e no est solu unu mestieri,
cun rispettu usa sa professione
e a ’onzi lamentu s’oju aberi.

Cura sa zente cun devotzione
dae su liberu a su presoneri,
no abaides cittadinu o furisteri
de ’onzi ratza, sessu o religione.

Ma che ai su bonu Samaritanu,
apas su donu de sa caridade,
sanende ’onzi male e ’onzi ferida.

T’aggiudent Santu Cosma e Damianu,
dendedi annos de felicidade,
salude e fortuna in totta vida.

Ardauli, 21.10.2011