A dottor Luca Urru
de Giovanni Battista Deiana

Luca est cun sa bona volontade
Chi su corazu t’at zau azudu
Leas in manu s’ispada s’iscudu
Binches su male cun facilitade

Como che dottore as facultade
Sanare su tzurpu surdu e mudu
Cura su poveru besti su nudu
Che a Santu Martine cun bontade

Cussientzia sana e amore
Assistentzia umana dottore
Amore e cussientzia sana

Dottore assistentzia umana
Amore e sana cussientzia
Dottore de uman’assistentzia

Comente a Cosma e Damianu
Cun s’azudu de Deus soberanu

A su chi ti auguro arrives
E servidinde po su cantu bives.

Tuo nonno

Ilartzi, 21-10-2011