A DOTT. ALDO BUIANI
AMIGU ED ENOLOGO
DE SA CANTINA SOCIALE DE JERZU
“ANTICHI PODERI”


In cussa bella Cantina Sociale
Aldo tribaglias ite mannu onore
Ca Jerzu est una base principale
De Sardigna vantu fama e valore.

Su Cannonau sou originale
Bonu de gustu d’arculu e sabore
De cussu Inu pro ch’istat male
Deviat ordinare su Dottore.

Innoghe in custu logu Pariginu
Ti naro sos Dottores non sun Santos
Ma tottus a sos binos dan resone.

Zertu chi bufan cun attenzione
M’Aldo ischimos tottus chi de inu
A pranzu e chena bufan totucantos.

Como fino e dae terra Parigina
Saludo a Tie e sa Cantina.

Serafino Putzolu