A Don Salvatore Bussu
di Franzischinu Satta

Onestu. Bonu. Sapiu. Zenerosu.
De sentimentos nobile. Devotu.
De Deus fizu amau. Fattu hat votu
d’esser de Cristos frade premurosu.

Chin sos chi patin dolimoriosu
amat sa pache. Affrontat s’abbolottu.
Tottu sa zente bona ch’hat connottu
li cheret bene. Est semper animosu.

Commo ch’est direttore ’e su “giornale”
chi nos dat luche, fide e galanìa
sichit serenu a tingher de cossolu

sos frores ch’han balore universale
chene timer minetta o marranìa
e nde pintat chin s’anima su bolu.

Sonetto inviato da Rosalba Satta