A don Antonio Solinas: Poeta de s’amore
de Domenico Angelo FADDA

(DECIMA GLOSSA)


In-d-un’iscuta ‘e dolore
cunfortende unu mamentu
cun totu su sentimentu
ses poeta de s’amore.

A su Deus Soberanu
che teracu as aporridu
sa vida tua, cumpridu,
sempre ch’esserat beranu,
a giuntas sa paghe in manu
l’as torradu cun valore
preighende ” Est su fiore
chi poden sol’ammirare
sos ch’ischin finas amare
in-d-un’iscuta ‘e dolore”.

Cun cussa ‘oghe in coro
m’as giamadu a sa lughe
e cuss’omine in rughe
peraulas t’at dad’in oro,
ca b’as b’idu unu tesoro
po chi est in patimentu
e cussu pane a sustentu
a s’ultimu che a mie
m‘as dadu ispera una die
cunfortende unu mamentu.

Sa chiterra est sempre a tonu
arrumbada a su cuzone
paret nende cun passione
“cun Antoni aiat donu
chi fit dulche cun su sonu
ch’a su tempus fit atentu “
ca mi torran in s’ammentu
notas che pregadoria
dedicadas a Maria
cun totu su sentimentu.

E lughe as intratesu
cun ojadas, cant’apentos
lis as dadu, a mamentos
cand’afaca, cand’atesu,
a las bider no ant pesu
ma imprentas de lugore
t’an mustradu su Segnore
chi cun Fide as tentu ‘ias
e in Chelu, incue sias,
ses poeta de s’amore.

16.07.2012