A domo mia

Deo so sempre prontu in generale,
prus de sa cortesia est un’obligu,
s’a domo mia benidi un’amigu
lu ricevo in modu cordiale.
Su chi m’ana imparau a usu antigu
ch’in sa vida non depas fagher male,
inuve costoiu apo in segrettu
tantu amore e su massimu rispettu.

Francesco Soru