A Deus Baccu
de Pittanu Moretti

 

Baccu, da custa olta t'apo apprima
Ca culpa tua, m'an rimproveradu;
E d'un Amigu, fidele istimadu
Quasi nd'aia perdidu s'istìma!

Sento, chi mich'est dadu a sa etzesa
A connoscher falsu e traitore!
Ma... t'impigno peraula e onore
Chi cun megus finidu as dogn'impresa:
Già chi faghes andare a colca pesa
S'omine si poterat che leone...
Ma... s'as fattu cun megus su buffone
Cust'adesser ispero ultima e prima!...

Mancari m' intres cun fiacca lena,
Dae su coro meu che ses fora.
Si t'aia connottu dae ora
Evitadu m'aia custa pena!
Già est bellu ischeddare in conc'anzena
Però, chi bi resessin pagos sunu:
Si che a mie ischeddes a dognunu
Emmo... già cheres bene a pretziadu!...

Mancari, chentumillant'annos viva
Cun tegus amiganzia non fatto:
Cando lontanu so, mezzus m'agatto
Sa cumpagnia tua mi est nociva!
O sia solu, oppuru in cumitiva
Non calculo in mesa, ne in bancu...
Ca ti odio, e te nde fatto a mancu:
Non ti vantes chi siat, ca... ti tima.

Non c'è male, già ses Amigu bellu!!!
Chi ti... diieu pro pagu cunfidenza:
Cun tottu sos chi fattu às alleanza
Seminadu as discordia e burdellu!
Tue ‘e s'Umanidade ses fragellu ...
Ca, ne sessu, ne classe non rispettas;
A chie lassas peri sas cuettas
A chie de lordura impiastradu!...

Ses s'incarnazione de sa ide,
Vives pro issa - e dae issa campas:
Tue, da su Becchinu, a su Re Trampas :
E... a su Paba, dae su Preide!
Ca mai cun nessunu às juttu fide;
In su mezzus chi allettas - disonoras :
De rusticas ti beffas e Signoras
Dae sa bassa plebe, a s'alta cima!

Non festa suntuosa, ne cumbidu
B'hat chi tue non sias invitadu.
E inue ampla manu t'anu dadu;
In littes e... duellos an finidu!...
Faghes s'intelligente rimbambidu
E... pestes innominabiles nos crias!
A chie das a fagher fesserias
A chie, membros às paralizadu!...

Baccu, chi ses iscolla-cristianos
L'ischit dognunu e l'ischit tue puru;
Terribile a sa lughe e a s'oscuru
Cando moves cun impitos metzanos!
A chie, nde lis giamas sa... paralisi
Infra sos mortos faghinde, s'analisi
De chentu “ottanta” chend'as tramontadu!

Tue non tenes a nessunu amore
Ca ses de sa ruina s'antisala
Chi si fidat de te, at fine mala;
Torrat de benistante a pedidore!
Medas nd' eccetas a su disonore!
Medissimos a morrer de repente!
De sa bortas, da cosas de niente,
Nde faghes nascher una pantomina.

Cantos bestidos faghes ispozzare?
Poi, tue los festis de... miseria?
Poninde sa famiglia in cattiveria
Ah! cantas mamas faghes suspirare!
Sas piùs boltas pro avvelenare
Bintras in Santuarios e... Cortes?!
Cantos, pro assassinios e mortes,
A viver in galera nd'as mandadu?!....

Poetas - magistrados - oratores
Avvocados de fama e grande voga
Prima de manizare pinna e toga
Ricurren sempre a sos tuos favores,
Pro tenner energias e ardores
In poemas, arringas e discussos?
Ma a mie, a dispettu e tottu cussos:
Senza s'azadu e te, m'essit sa rima.

Sos chi cun tegus anim'e coro;
Annichidos in tottu los lasa
Cuddos chi rient'oe - piaghen crasa,
Ca non sunu piusu a manu insoro!
Pro me non t'idolatro, ne ti adoro,
Cun chie cheres divertidi. Adiu:
Ten'accontu : Pro cantu duro ‘iu
Chi dees essere da me ripudiadu.

Finis apo oramai istabilidu:
Chi cun tegus abitat, si guasta!
Una fattu mind'as cun cussa bastat.
Peus pro te ch'as male protzedidu!
T'apo bene pesadu e deffinidu,
Chi, chie narat baccu' narat cuba:
E... s'a jugher mi torras pius a truba
Tand' in faccia mi spuda e mi frastima.