A Dèsulu
de Pietro Zanda

A Dèsulu montanu veramente
ses in su sinu de Gennargentu
in ierru su nie, s'abba e su 'entu
ti frustan cun rigore prepotente

sa zente tua coragiosa e sapiente
donzi atonzu partit cun s'armentu
lassas sa domo tua discuntentu
pro un'àteru clima diferente

e canno ses partinne a Campidanu
tue ti mustras gentile e lìetu
peroe a coro tristu fàghes tretu

pensenne a cussu logu fritu e sanu
su rientru est in maju in cor'e 'eranu
canno su tempus est placidu e perfetu.

(1957)