A CUSSU C'HAT NADU MONINCONE

Su nomen meu est Mimmia Soro
e Babbu meu si giamat Nenardu,
ambos fizzos de Su Regnu Sardu
e de léssere fizzu mi nde onoro.
Ma m'hadóffesu, e s'offesa in su coro
m'inserro, e mi nde pago chito d tardu,
e da chi minde pago has'a cumprendere
a Mimmia, pius de no lóffendere.

A cussu chi a nadu monincone,
de monincas li nascada una pajia,
giuta sa ucca che foghil'e, bajia
e sa limda li servat de titone,
i dogn'orijia una chea e carvone,
e su nare che manna foghilajia.
E sas ancas no rezana un'aizzu
i brajieri lu oghene a passizzu.

li servat cust'irrocu de lezione
finzá, li dare s'istremunzione.

Mimmia Soro(Olanda)
fin