A Costantinu Fois
de Peppinu Rosas

“PO SA PRESENTADA DE S’ANTOLOGIA”


Tue Costantinu sa ’idda abelli
sighi in s’opera chi as cumintzadu,
sias artista che a Vanvitelli
ch’at sa règia ’e Caserta prozettadu.

Artista sias comente Antonelli
chi a Torino sa Mole at regaladu
o che Lesseps e Luisi Negrelli
chi ant duos continentes seberadu.

Po s’impignu chi inoghe as tentu
a faghere custa antologia
deo ti fato unu cumplimentu.

Iscusa si ti nde fato unu ebbia
puite tue nde meritas chentu
ma non bastat una sola poesia.

Che fradile, che amigu, che paesanu
Ti naro gratzie cun-d-una istrinta ’e manu.

Noragugume, su 22 de Santu Aine 2011