A Ciccinu Fulghesu
de Salvatore Deligia

Po sa sua dispedida

Ite presse tenias caru Ciccinu
in su celestiale palcu de cantare
Sassu e Tucconi podiant isettare
cun ateros mannos de taulinu.

Sos poetas ti pianghent a trainu
c'ant perdidu un'amigu esemplare
Zesus cun Maria t'aculient impare
ca fias omine onestu e zenuinu.

Sa famiglia lassas in su dolore
pro su tou addiosu repentinu
ma istuzzadu ti tenent in su core

Azzettande s'umanu feu destinu
chi s'at dadu su Soberanu Segnore
ca solu Issu est Mer'e su caminu.


Ilartzi su 16 de Nadale 2017