A Chentu cun salude
de Salvatore Deligia

 

A Luisu Ladu

Sessantanoe beranos colados
dae sa die de su tou naschimentu
che labaru juttos a cumprimentu
cun allirghia siant oe festados.

Cun famiglia e amigos amados
lu passes in gosu e divertimentu
che fozas trazadas de su entu
siant sos anneos allontanados.

Onzi die impegnadu in su soziale
cun passione e umanu intentu
pro azudare chie istada male

Cun allirghi'e salude finas a chentu
ti cunzedat su Segnore Zelestiale
esaudinde disizos e cuntentu.

Sighi sempre in sa tua ficada
ca pius arte nobile non nd'ada.

Ilartzi su 26 de Martzu 2019