A carasori
di Gigi Noce

Cant’ammenti ni torra carasori!(1)
Ni li torra a l’accua(2) chen’avvisatti(3)
si ti drommi, cuschaddu a facciammari

Ammenti
chi lu tempu ha ischururiddu(4)
liziniddi(5) i’ l’andà frammezzu(6) a l’anni
ma no po’ lizinissi mai l’ammentu
di candu lu to’ cori era intrunaddu(7)
da milli e più cabaddi curridori(8)
cazzendi foggu da l’ugni farraddi
candu pai te dugna dì era una festha
cand’ugna festha era una dì d’amori’.

Da mari è azzendi abà, che un’and’e torra,
lu rimori di l’unda isciucchittendi,(9)
minn’isceddu a lu zoccu di la vidda
e zi sarru la gianna di l’ammenti’.

In luntananzia, un piccaregna zocca,(10)
e la turthura(11) ciama lu so’ amori
e zi fara la boccia di lu sori
curori di cariasgia primmaddia(12)
a infrischassi,(13) cumenti dugna sera,
i’ l’eba arruiazzadda(14) di lu mari

____________________

 1. Il tramonto
 2. di nascosto
 3. senza preavviso
 4. scolorito
 5. logorati
 6. in mezzo
 7. rintronava
 8. cavalli scalpitanti
 9. sciacquio dell’acqua
 10. un picchio batte
 11. tortora
 12. ciliegia precoce
 13. rinfrescarsi
 14. rosseggiante

12.2.02