A Bortigale
de Francesco Castia

Cun orgogliu sa fronte alza fiera
e nara: so de Margine lugore,
medas no nd’hat in ricchesa e valore
che deo, sa Sardigna totu intera.

Tenz’abba frisca e salutare aèra,
baccas de razza e terras de laòre,
zente tribagliadora e tot’amore,
meda ospitale e limusinera.

A Macumere, Borore, Sindia,
Dualche, Lei, Birori e Silanos,
a Bonorba e lidos pius lontanos
confinat sa campagna immensa mia.

Vanto una sociale latteria,
sa prima in sos paeses isulanos:
a sardos, abbruzzesos e romanos
dat tribagliu, alloggiu, vittu e ghìa.

Bidda piena de dogni alimentu
sò, cun olìas, binzas e giardinos:
a medas zedo paisos vicinos
latte, casu e pasculu a s’armentu.

Possedo un eternale monumentu
ube iscolpidos si leggen, ladinos,
sos nomenes de tantos paladinos
eroes ruttos in cumbattimentu.

Tenzo cresias antigas e modernas,
riccos viales e palattos de oro:
e tenzo venas de Parnasu eternas
chi faghen alligrare anima e coro.

Bortigali, 1928