A Bolotana
de Antonio Longu

Sos bantos chi Foricu t’hat tessìdu
in cussos tempos los meritaìas,
ca tando donzi bene produìas
da “Inza ‘e Pranu” a su Tirsanu lidu.

Sas fabbricas a pustis t’han battìdu
pro t’imbruttare cantu ‘e bellu haias;
ma forsis tando tue non creias
ch’ in pagu tempus aerèn fallidu.

In su mentres su logu abbandonadu,
s’est tuppadu de donzi carravore,
mudande cara a totu su terrinu.

Sos campos no han bidu prus s’aradu,
incunzadu non b’has pius laore,
asprinarzu est torradu su giardinu.-

Macumere su 26/07/2014