A Bidda mia, Sumugheo
de Ida Patta

Bidda mia bella e mentovàda,*
de barigàu sa prus gallosa,
su sole ti ‘asat che un’isposa
in su montigu chi ses assettiàda!**

Druche su brasciolu nuscòsu
chi m’at cantàu un’areste anninnìa,
mamài, improddando*** in poesìa
m’apporriàt unu sonnu praghilòsu!

Agrazias ti torro bidda mìa
ca m’as imprendàu su sorrìsu
fittiàna m’apparis in su ‘isu
giogando in cudda parza de pipìa!

Tesses, che frores de giardìnu
unu chelu pintàd’a bùsa,
bolàndo pintas sa pubùsa****
incantando s’istrangiu e bighìnu!

Chenza presumenzia***** e pretesa,
a tram‘e coro t’imbìo custu cantu:
in custa terra soliàna de incantu
mi banto de esse Sumughesa!!!

*Menzionata
**Collocata
***Inventando poesia spicciola
****Upupa
*****Senza superbia

Dicembre 2010