A Barore Enne
di Giuseppe Concas

Barore dae sa die
chi d’hapo visitadu
de coment’istas m’has dadu s’avisu
e cumprimentu a mie
ca m’has ringratziadu
comente usas in modo precisu
iscrittu in poesia
amada ‘e parte mia
tinde dò sa risposta ‘e improvisu
ch’a m’ha fattu piaghere
chi ses che a prima de salude in podere.

A cumbattere su male
sa fortza a dadu in donu
s’isperantzia su pius fruttu mannu
s’istintu naturale
de malu e de bonu
varias cosas succedin d’onz’annu
ti naro francamente
s’amigu ses presente
dat morale a curare su malannu
apena l’apo ischidu
chena ti biere non b’apo drommidu.

Sa bona volontade
de su cumpanzu adoro
che collega e tuvuccu sentimentu
comente unu frade
dae s’intragna ‘e su coro
chi ‘onzi die bi penso unu momentu
ca de abberu
a s’amigu sinceru
mai es’ troppu su bonu trattamentu
che lentore nò isparidi
pro totta vida affortidi e guaridi.

Auguro che a tie
da ‘onz’ispidale
d’essire perfettamente guaridos
cantu prima sa die
curen cussu bruttu male
chi nò attristat tottu sos sentidos
chissà ch’arrive s’ora
sentza tratennere ancora
sos essentziados tott’unidos
chi han sa facoltade
pro bene nde s’intrea umanidade.

Ti saludo Barore
e beneittu siada su Sennore.

Bolotana, 20-06-2010