A bannidare innocente
de Peppe Montesu

Ses a sa tuppa che cane istrajadu
istas sa vida tua pispininne
intanadu che fera ses suffrinne,
ti sentis de nemicos circundadu.
non ti fidas pius, istas cuvadu
a sas aes in chelu istas pedinne
“chie mi cheret biere in cadena”?
“chie m’at garrigadu custa pena”?

Pruite custa manna disaura
a sa persone mia an garrigadu
sempere in su dovere so istadu
ma de custu momentu appo paura
in custa vida mea grama e dura
mai app’offesu e mai app’ odiadu
si non bi at isbagliu de pessone
calicunu mi cheret in prejone.

Sogno sa libertade chi tenias
in su traballu meu onestu e duru
ma su ch’it craru est divennidu iscuru
sono serradas sas apertas vias
como so prenu e milli tribulias
In nedduve mi sentio prus sicuru
Tottu mi timene e mi faghen cara
Ma custa vida pro me est amara.

Isto pensenne a su tesoro amadu
cudda chi a isposa it in promissa
no appo novas ne abbrazzos de issa
sola pianghet custu meu istadu
donzi guspiu e piantu versadu
pro me est diventada idea fissa
chie m’at causadu tottu custu
att’a pacare a su momentu zustu.

Comente est veru Deus tottu cantu
ana paccare sos chi son chirchenne
de mi serrare in galera perenne
o de mi ponnere in su campusantu
ma finzas chi so vivu nemos vantu
Ss atta faghere a Deus cherenne
chie in su falsu mi att’accusadu
no sibbi gajat ilu appo zuradu.

Si intras a prejone in manu insoro
est a ti ponnere che mennula in saccu
est menzus a sa camba istes po paccu
peri si suffris facchenne tesoro
cuddu fele chi tenes in su coro,
ti servat de azzudu e de attraccu
aspettamus a viere su chi narat
chie t’accusat e no si declarat.

Custu fit su cussizzu chi m’at datu
babbu chin s’avvocadu faeddenne
prenu de fele su ferru trunchenne
arrea calmu a mie m’at nadu
su chi a tie in falsu at accusadu
certu no l’atta essere ripetenne
ca si lu faghe pro sua malasorte
s’est ponenne in brazzos de sa morte.

Cantu sambene de goi sest versadu
in sa campagnas nostras isoladas
cantas chizzas de mamas sun bagnadas
canto coros de dolu an palpitadu
cantu vivere amaru an causadu
sas limbas malas de cosas imbijadas
sa zustiscia chi donzi sardu bramat
arribbat tardu e s’innocente iscramat.

Lampadas, 2014