A Babbu pro sos kent'annos!
di Natalio Mele

Kent'annos pesantes supra 'e palas
passados no che re, ma in pelèa;
mai settìdu in tronu, né in cadrèa,
semper a ziru pistande in avras malas!

Umile e forte vattu sas impresas,
bos hamus connottu severu, riserbadu.
De passenzia e onestade carculadu
unu veru re, chena atteras pretesas,

si no de creschere, chin istima e affettu,
sa familia bella chi nos ades dadu:
familia numerosa, pesada in su rispettu
de sa zente, sa natura, su cumandadu!

Bos hamus connottu tranquillu, asiadu,
in tavolinu pensosu e a pinna in manu,
iscriende poemas, contos, estasiadu
in su cantu 'e sa natura e de s'arcanu!

O in su fochìle chin sa rosa amada,
dae nepodes festosos incoronadu;
a duru duru pro issos ades cantadu,
allegrandebos s'umore, sa serada!

Bos hamus connottu in pena e fastizu
e in mamentos tristos de amargura,
suffrinde e penande sa prova pius dura
de unu babbu chi perdet unu fizu!

In custa die nos mancat, disizada,
sa presenzia de unu fizu, frade amadu;
de una muzere, una mama istimada;
de unu nepode tropp' inpresse mancadu!

Ma su matessi rendimus grassias forte
a Deus chi custa die nos hat donadu.
Augurande de bos bider galu festadu
pro medas annos in salude e bona sorte

Oroteddi, su 29 de Aprile de su 2011