A Babbu meu
de Peppe Montesu

Babbu canno ses mortu appo cumpresu
sus cas pattidu e su chi as passadu
pro lassare a sos fizzos chi as amadu
su dulche ammentu e Antoni Montesu

Medas essenne in vida ti ana offesu
ma tue semper tottu as perdonadu
cantos cussizzos sapios mas dadu
e canta vortas ischiu m’as attesu.

Canno a s’ospidale, mis picchenne
In brazzos ca minore fippo ancora
in ojos tuos su piantu ispuntenne

cuvaias bessinne tiche a fora
canno morinne ti che fis annenne
lacrimenne pro mene fis ancora.