A babbu meu
Antioco Casula (Montanaru)

Troppu has babbu meu tribuladu
Pro lassare a sos fizos calchi cosa;
E i sa fronte serena ispaziosa
Has in duros tribaglios sudadu.

E s’anima tua bona, generosa
Dolores e isventuras hat provadu;
Como ses pili canu iscunfortadu,
Poveru babbu! Sedidi e riposa.

Riposadi serenu accantu a mie
Chi t’amo tantu foras de manera.
Est tristu s’ierru umanu, est tottu nie,

Ma t’allegret su coro cudd’ispera
Chi fizu tuo offerit tottu a tie
S’ardore de sa sua primavera.

__________


Ecco a babbu meu!… S’ottantina
Dae meda hat passadu; est tottu canu,
Ma camminat derettu, ma est sanu
Nè ischid e ite siat meighina.

Faeddat pagu ca no hat dottrina,
Ma si faeddat, non faeddat vanu
Che zertos chi lean sempre libru in manu
E giùghene pro conca una cozina.

Serenu est in su fàgher, in s’andare
E cando faeddat narat giaru e tundu
Su chi sentid’in coro veramente.

A nessunu no ischit laudare
Ca ischit sas debilesas de su mundu,
Ca ischit cantu est varia sa zente.