Omaggiu a babbu meu
de
Serafino Putzolu

Pro sa famiglia totugantu às d’adu
Cun rispettu istima e cun onore
Che bonu babbu a mamma affiancadu
Tottu sa vida cun sinceru amore

In Gallura ca meda às tribagliadu
As lassadu s’impronta e su valore
Tres fizzos às in paghe elevadu
Zertu versadu sovente às suore

Pero babbu s’onore est’in su polu
Vantu veru de sa zente modesta
Cun mamma forza vera ambos incue

Fizzos tuos onore in tottue
S’an fattu in su tribagliu e in sa festa
Onorande a Costantinu Putzolu

=============

Però sa morte terribile e dura
O babbu caru non t’à rispettadu
De maiu in d’una die e friscura
T’ispiras nande addiu a su creadu

Tres fizzos às cun mamma abbandonadu
Cun piantos dolores e tristura
Totu su c’à in vida battagliadu
Narre ca fini como in sepoltura

Sin sa tumba non fini sa bardoria
Isperamos de coro tutugantos
Dattu chi gai sa vida à decisu

Unu postu eccellente in Paradisu
Merittas babbu in paghe in Santa Gloria
Cun Cherubinos e Santas e Santos

Ardaule Maiu 1973