A Babbu, Antoni Montesu
de Peppe Montesu

Airadu ti at fertu ogni dolore
istadu sess’in abbas tempestosas
t’ ana puntu ispinas velenosas
senz’aer de fortuna su favore.

Prantu as in oras sambenosas
a s’odiu as rispostu chin s’ amore
mai immentricadu as su sudore
c’as assuttadu chin manos callosas

lassadu as s’ammentu sinceru
de su trattare onestu privu e male
rispettosu in tottu pro s’anzenu

Canno ses mortu ses mortu serenu
lassanne e onestade su sinzale
a sos chi t’ana juttu in coro abberu