A babbu
de Silvestra Pittalis

M'ammento a tie chi su coro apertu
Dolore e iscunsolu chi as lassadu
In baddes virdes de locu ‘e ammentu
In artu, in chelos jaros ses annadu.

Omine rispettosu e de onore
Sos anghelos ti hacant cumpanzia
Po s’amistade e po su veru amore
Chi tue has semenadu in custa via.

Onestu caru babbu fis’ e bia
fis nobile e zustu e d'arte bona
Tottu sa zente chi ti connoschia(t)
Ti c’hat accumpazadu chin corona.

Parentes e amicos chi pranghia(n)
Po tene generosu e semper prontu
po cussu tantu bene ti cherian
Ma t’han toccadu sa campana a mortu.

Accumpanzadu t’han a pilu issortu
Sas fizas educadas chin amore
Mutinne a tive ma tue fis mortu
Eternu e semper friscu es su dolore.

E a muzere tua has amadu
E adorada l’has che grande dea
Ma su mal'ustinu a tie toccadu
L'hat lassad'a sa sola chin pelea.

Non t’hat accumpanzadu a s’urtimora
Ca s’aghera a issa l’est mancada:
“oje m’est iscida s’aurora
Chene punteddu ‘e domo so restada”.

23 maggio 1985