A Babbu
de
Fernando Piras

A Babbu dai chelu happo ciamadu,
pessendelu inie residente,
ancora si caminas frequente,
o puru si cun Mama ses pasadu.

Ca tottu su caminu cattigadu,
de tancas, mannas che continentes,
erettu, lanzu…. t'happo in mente,
a su acchiddhu ancora appuntelladu.

Cun su berretto calad' in su fronte,
pippende sigarettas de trinciadu,
o subra una punta, t' ido acceradu,
mirende sas nues in s' orizzonte.

Su manzanu senz' isveglia ischidadu,
t' ammento Babbu, e rispondo presente,
ancora gai ti pesso, eppuru ses' assente,
ca dai tantos' annos ses mancadu.

Bonu mastru, senz' iscola ses' istadu,
e dadu m' has una vida dezente,
de onestade, fusti bonu docente,
grazie a Tie med' happo imparadu.

A sa ciamada mia, etta una oghe,
gai cumprendo chi ses' in chelu,
sa oghe tua Babbu seghe' su velu,
gai mi pare' sias' ancor' innoghe!!!!

Ollolai, 08/04/2015