A s'ammorada
di Antoni Màuru Puddu


Su di'e Santu Nigola pro ammentu
Pro cantu duro mi l'ap'ammentare:
Bido custa Rosa e la zuto a tentu.
No isco a chie l'apo a paragonare!
Su coro mi at postu in movimentu
E tandho est chi comintzo a l'ammirare.
Santu Nigola est chi m'at azuadu
Chi m'ada custu visu presentadu.