A ninnare a ninnia
de Anna Maria Sechi

A ninnare a ninnia,
Su cantu c'apo in coro
Est pro te prenda mia!

S'anima nd'apo in gherra,
Su coro meu in dolu,
Como in custa terra
Prus no agato consolu!

Inue ses fiza mia
Ses su càndidu lizu!
Cun Deus e cun Maria
Drommis sena fastizu!

Prestu ti ant a ischidare
Sete trumbas de oro,
Che anghelu as a bolare
In cumpanzia issoro

A sete caddos de inie
Deus at dadu permissu
De che giughere a tie
A su chelu prommissu!

Drommida s'est Lucia
In sas baddes fioridas,
Pro s'eterna ninnia!

9 austu 1985