A muzzere mea
de Giovanni Loddo


Dega t’apo incontradu
Tue, Assunta cara,
Mi sese istada sempre de guida
A mie as cambiadu
In d’una vide rara
E amare sos donos de sa vida
A su tou fiancu
Mai mi sento istancu
E ogni cosa in bene resessida
In passadu e presente
Sa vida affronto armoniosamente

Ei su sacrifiziu
Ch’in sa vida terrena
Emus tentu in calchi occasione
Cun coraggiu e giudiziu
Senza faghere iscena
Lu semus superados a cumone
Nessi in attera terra
In tanta cuntierra
Vivende in d’un’anzena nazione
Cun orgolgiu e coragiu
Cun tie app’affrontadu ogni disagiu.

Un’esemplare mamma
Chi pro tottu sos fizos
Ses istada una bona educadora
Cun amore e cun brama
I sos bonos consizzos
Dadu lis asa a issoso a d’ogn’ora
De candu a manu tenta
Finzas a mannos attenta
Ses’istada s’insoro protettora
E ancora oe in die

Ogni consizu dimandana a tie

De sa tua bontade
Issoso ana cumpresu
E ti rendene meritu e onore
De s’amabilidade
Chi tue li sas resu
A issoso e de coro tantu amore
As fattu s’impossibile
Continu disponibile
Affatigada e sempre ‘e bon’umore
E de tantos turmentos
Creo chi ti merites complimentos.

Sia notte o die
Cun amore sinzeru
Continu a tie tenzo in pensamentu
Sa vida rie rie
Orgogliosu e fieru
La so passende felice e cuntentu
Tue fidele isposa
Sinzera e amorosa
Mi sese istada in d’ogni momentu
Custa sinzeridade
At dadu a mie sa felicidade

A su Deus divinu
Devo ringraziare
Pro sa tua fidele cumpagnia
Ringrazio su destinu
Chi m’at fattu incontrare
Tanta felicidade e armonia
De sa ch’appo incontradu
Cuntentu soe istadu
E cunvintu chi fortunadu sia

E non bi at tesoro
Chi bale cantu sa chi tenzo in coro.

(1998)